Szkolenia BHP Warszawa

Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla naszych Klientów przeprowadzamy i organizujemy wymagane przepisami prawa szkolenia BHP.

W ramach usług szkoleniowych przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe.

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych stanowisk.

Szkolenia okresowe przeprowadzamy dla:
• pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami,
• pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
• pracownicy administracyjno-biurowi.

Szkolenia mają formę seminariów, instruktażu, kursów. Szkolenia mogą odbywać się zarówno w siedzibie Lasur.pl jak i u klienta. Każde szkolenie kończy się egzaminem ze zgodnym z wymaganiami zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia BHP.

Stosownie do zapisu art. 2373 Kodeksu pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Bezpośredni kontakt
Iwona Woźniak
tel: 501 062 715